Zásady ochrany osobních údajů

Na ochranu soukromí a na ochranu vámi poskytnutých osobních údajů klademe veliký důraz. Vaše údaje považujeme za důvěrné a je pro nás samozřejmostí, že o nich zachováváme mlčenlivost.

Správce vašich osobních údajů

ŽOLÍKOVÁ PRÁCE s.r.o., se sídlem Bulharská 3275/36, 796 01 Prostějov, IČ: 28330455 (dále jen jako „správce“ nebo „agentura“) je ve smyslu čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen jako „Nařízení“ nebo „GDPR“) správcem vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává, využívá a i jinak zpracovává vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti, která spočívá zejména ve zprostředkování zaměstnání ve smyslu ust. § 14 odst. 1 písm. a), písm. b) a písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a dále v poskytování poradenství a dalších služeb s trhem práce související.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako důvěrné, klademe nejen velký důraz na bezpečnost při zpracování vašich osobních údajů, ale rovněž i na výběr našich obchodních partnerů, se kterými v rámci výkonu našich činností spolupracujeme. S vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Působí u nás rovněž pověřenec pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti jím je Ing. Tomáš Žák a můžete ji kontaktovat na emailové adrese: tomas@zolikovaprace.cz.

Zásady zpracování osobních údajů

Veškeré údaje ve vztahu k subjektu údajů zpracováváme korektně, zákonně a transparentně.
Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na

 • zpracování osobních údajů prováděné při plnění smlouvy
 • zpracování osobních údajů prováděné správcem během komunikace se subjektem údajů, a to i prostřednictvím emailu či telefonu
 • zpracování osobních údajů během trvání právního vztahu mezi subjektem údajů a dodavateli (obchodními partnery) včetně jejich archivace dle platných právních předpisů
 • zpracování osobních údajů prováděné správcem při vašem použití webových stránek správce (www.zolikovaprace.cz) nebo při vašem použití stránek správce na sociálních sítích (facebook, instagram, youtube)

Zásady zpracování osobních údajů představují obecně platný právní rámec, který se týká ochrany a zpracování osobních údajů subjektů údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být námi zpracovávány pouze pro tyto účely:

 • plnění smlouvy (pracovní smlouvy, dohody o výkonu práce, dohody o pracovní činnosti, tj. výkon práv a povinností vyplývající z pracovněprávního vztahu, vztahy s uživateli z titulu agenturního zaměstnávání a obchodními partnery)
 • plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu evidence daňové a účetní legislativy)
 • plnění ostatních právních povinností (např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)
 • vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím emailů a elektronických formulářů (např. webové stránky, facebook, instagram)

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • vaše identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, titul, adresa, email, telefon, číslo účtu, IČ, DIČ, rodné číslo, datum narození)
 • údaje z našeho osobního dotazníku či životopisu, které nám o sobě poskytnete
 • údaje z naší vzájemné komunikace, ať již probíhala osobně, písemně, telefonicky či jinak
 • údaje ze zdrojů viz níže v rozsahu nepřesahujícím rozsah stanovený zákoníkem práce pro výběrové řízení v období před vznikem pracovněprávního vztahu

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců či dodavatelů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se správcem, popř. jiné údaje, které obdržíme od zaměstnance nebo od dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou námi zpracovány v souladu s platnými právními předpisy. Tyto osobní údaje použijeme za účelem plnění smluv se zaměstnanci, dodavateli či obchodními partnery. Osobní údaje třetích osob budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.

Zpracováváme rovněž obrazové záznamy (fotografie) a obrazově zvukové záznamy (videa) týkající se spokojenosti našich klientů v zaměstnání za účelem inzerce související s podnikatelskou činností správce, marketingové propagace, zlepšením kvality našich služeb a prezentace správce na internetu a sociálních sítích. Takto však činíme pouze v případě, kdy nám subjekt údajů udělil ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Tyto údaje zpracováváme do doby odvolání souhlasu ze strany subjektu údajů.

Za účelem provádění analýz, měření a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb využíváme rovněž krátkých textových souborů tzv. cookies.

Z jakých zdrojů získáváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovávané správcem pro účely popsané shora získáváme z těchto zdrojů:

 • údaje jste nám poskytl/a vy
 • údaje byly poskytnuty od třetí strany zajišťující zprostředkování pracovní pozice

Příjemci osobních údajů

Zpřístupňujeme vaše osobní údaje pouze oprávněným zaměstnancům zavázaným mlčenlivostí a vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto příjemcům:

 • našim smluvním partnerům, které potřebujeme pro naše běžné fungování a realizaci smluvního vztahu s vámi (zejména uživatelé, obchodní partneři, dodavatelé, poskytovatelé poštovních služeb, apod.)
 • zaměstnavatelům v případě, kdy poptáváte u nás práci a projevíte zájem účastnit se jejich výběrového řízení na určitou pracovní pozici

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme smluvně sjednaným subjektům pouze v nezbytné míře pro naplnění jednotlivých účelů a pouze na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Jak vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně. Vaše osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je ŽOLÍKOVÁ PRÁCE s.r.o. jakožto správce osobních údajů osobní údaje povinen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy Po dobu trvání smluvního vztahu a 3 roky ode dne ukončení smluvního vztahu
Plnění právních povinností a plnění ostatních právních povinností Po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů Po dobu nezbytně nutnou

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která pro vás vyplývají z právních předpisů a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou – li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány anebo zjistí – li se, že byly zpracovány protiprávně (iv) na omezení zpracování osobních údajů (v) na přenositelnost osobních údajů (vi) vznést námitku, po níž bude zpracování osobních údajů ukončeno, ukáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, (vii) odvolat souhlas, (viii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům: Chcete – li vědět, jestli o vás agentura zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo získat přístup k vašim osobním údajům. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí je agentura oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek nebo žádost odmítnout (uvedené platí i pro uplatnění níže uvedených práv).

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že máte pocit, že o vás agentura zpracovává nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Agentura provede opravu bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo na výmaz osobních údajů: V případě, že požádáte agenturu o výmaz, agentura vymaže vaše osobní údaje, pokud (i) vaše potřebné údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budou znepřístupněny, dočasně odstraněny či uchovány anebo budou provedeny jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby agentura vaše osobní údaje předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebude moci agentura vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku: Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů agentury. V případě, že agentura neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy, právy nebo svobodami, agentura zpracování na základě vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Právo odvolání souhlasu: Pokud jste udělili agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat, a to s účinky do budoucna. Udělení jakéhokoliv souhlasu je dobrovolné.

Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: V případě, že máte za to, že dochází k porušení vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výkon vašich shora označených práv můžete realizovat emailem na adrese tomas@zolikovaprace.cz nebo osobně na kterékoliv z našich poboček v Olomouci, Prostějově nebo v Přerově (adresy našich poboček naleznete zde).

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018 a budou pravidelně aktualizovány.

Add Comment

Comment
Name
E-mail
Website